กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
4. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
5. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
6. พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
7. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เข้าดู : 323 ครั้ง