ดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
แผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดาวน์โหลด 7.97 MB 234 2 พ.ย 64
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ดาวน์โหลด 0.37 MB 175 23 ส.ค. 65
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.5 ดาวน์โหลด 0.72 MB 195 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.6 ดาวน์โหลด 0.37 MB 1,319 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.1 ดาวน์โหลด 17.46 MB 160 18 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.63 MB 243 19 มิ.ย. 64
แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกา 2564 ดาวน์โหลด 1.70 MB 117 12 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัย ครูโสพิน ดาวน์โหลด 0.01 MB 272 11 ก.ย. 64
งานวิจัยครูพิทักษ์ ดาวน์โหลด 0.43 MB 2,408 12 ก.ย. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัยครูศิริญาภรณ์ ดาวน์โหลด 0.09 MB 176 12 ก.ย. 64
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.71 MB 187 4 พ.ย 64
แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.70 MB 152 4 พ.ย 64
แนวทางจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.56 MB 120 4 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ดาวน์โหลด 14.67 MB 171 9 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ดาวน์โหลด 6.00 MB 166 9 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ดาวน์โหลด 6.29 MB 156 9 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.3 ดาวน์โหลด 6.89 MB 161 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.2 ดาวน์โหลด 2.16 MB 159 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.4 ดาวน์โหลด 3.99 MB 150 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.5 ดาวน์โหลด 3.35 MB 157 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.6 ดาวน์โหลด 3.74 MB 156 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 ดาวน์โหลด 0.86 MB 290 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 ดาวน์โหลด 0.54 MB 404 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.3 ดาวน์โหลด 1.46 MB 194 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.4 ดาวน์โหลด 1.29 MB 222 10 พ.ย 64
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ดาวน์โหลด 17.59 MB 143 15 พ.ย 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 9.01 MB 439 26 ก.ค. 65
กลุ่มบริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ดาวน์โหลด 1.14 MB 139 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 2.24 MB 150 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 2.13 MB 404 18 พ.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 - 2567 ดาวน์โหลด 2.65 MB 253 2 ก.ค. 65
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.14 MB 149 23 ส.ค. 65
เอกสารอบรม ว9/2564 5 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 6.48 MB 2,997 5 ต.ค. 64
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 311 27 ต.ค. 64
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด 13.08 MB 141 7 พ.ย 64
กลุ่มบริหารทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 1.02 MB 142 23 ส.ค. 65
แผนงานธุรการประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.10 MB 110 20 ธ.ค. 65
ประกาศนโยบายความปลอดภัย ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 59 20 พ.ค. 66
มาตรการและแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด 0.08 MB 243 26 พ.ค. 64
คู่มือ แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลด 0.79 MB 117 4 พ.ย 64
แผนงานธุรการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.11 MB 179 19 พ.ย 64
แผนภูมิงานธุรการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 111 19 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียน     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนสีขาว ดาวน์โหลด 0.12 MB 75 8 มี.ค. 66
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.40 MB 141 5 ต.ค. 65
รายงานตัวและมอบตัว ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.18 MB 76 29 มี.ค. 66
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.12 MB 82 31 มี.ค. 66
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.13 MB 76 8 พ.ค. 66
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 55 16 พ.ค. 66
กำหนดเปิดภาคเรียน 2/2566 ดาวน์โหลด 0.43 MB 23 6 ต.ค. 66
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนแร่วิทยา ดาวน์โหลด 0.20 MB 22 18 ต.ค. 66
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ภาคเรียนที่ 2/2566 ดาวน์โหลด 0.22 MB 231 24 ต.ค. 66
ยื่นเสนอซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.39 MB 216 2 มิ.ย. 64
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ดาวน์โหลด 0.29 MB 169 29 มิ.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ดาวน์โหลด 0.15 MB 182 4 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 2] ดาวน์โหลด 0.14 MB 191 12 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 3] ดาวน์โหลด 0.16 MB 161 17 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 4] ดาวน์โหลด 0.17 MB 166 26 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 5] ดาวน์โหลด 0.17 MB 169 4 ก.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 6] ดาวน์โหลด 0.52 MB 209 12 ก.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 7] ดาวน์โหลด 0.20 MB 164 17 ก.ย. 64
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.16 MB 184 6 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.30 MB 251 6 ต.ค. 64
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลด 0.13 MB 1,103 19 ต.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 2/2565] ดาวน์โหลด 0.15 MB 154 9 ม.ค. 65
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 1/2565] ดาวน์โหลด 0.13 MB 104 9 ม.ค. 65
แจ้งนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ดาวน์โหลด 0.12 MB 161 9 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) 2564 ดาวน์โหลด 0.08 MB 215 6 เม.ย. 65
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.13 MB 162 26 เม.ย. 65
ประกาศผลการยื่นซองประมูลร้านค้าอาหาร ดาวน์โหลด 0.62 MB 176 12 พ.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 146 6 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย การศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 152 26 ก.ค. 65
ขยายเวลายื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 72 18 พ.ค. 66
เกียรติบัตร     ครั้ง วันที่
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 69 อังกะลุง ดาวน์โหลด 2.07 MB 132 24 ส.ค. 65
เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ดาวน์โหลด 0.24 MB 160 26 ส.ค. 65
โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต 2565 ดาวน์โหลด 1.78 MB 152 28 ส.ค. 65
โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 1.48 MB 175 28 ส.ค. 65
เกียรติบัตรอบรมการเขียนแผนฯ สู่ PA4 ดาวน์โหลด 1.02 MB 174 31 ส.ค. 65
เกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center ดาวน์โหลด 1.16 MB 145 7 ก.ย. 65
เกียรติบัตร "เด็กไทยมีวินัย วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจ สุขภาพ" ดาวน์โหลด 1.39 MB 157 8 ก.ย. 65
รณรงค์ ส่งเสริม การแต่งกายผ้าไทย ดาวน์โหลด 1.34 MB 143 9 ก.ย. 65
เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย 2565 ปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.12 MB 141 20 ก.ย. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 0.27 MB 121 2 พ.ย 65
เกียรติบัตรคณะทำงาน ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 0.55 MB 113 11 พ.ย 65
เกียรติบัตรเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 132 11 พ.ย 65
โล่ ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 1.40 MB 104 15 พ.ย 65
โล่ Active Learning ม.ต้น ดาวน์โหลด 6.26 MB 114 15 พ.ย 65
โล่ Active Learning ม.ปลาย ดาวน์โหลด 10.88 MB 113 15 พ.ย 65
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 13.29 MB 110 8 ธ.ค. 65
เกียรติบัตรเข้าค่ายลูกเสือ 2565 ดาวน์โหลด 0.36 MB 102 24 ม.ค. 66
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 0.62 MB 64 14 ก.พ. 66
เกียรติบัตรการแข่งขัน Cover Dance A&T RMUTI Cover Dance Contest 2023 ดาวน์โหลด 0.26 MB 112 27 ก.พ. 66
เกียรติบัตร Best Pactices 2565 ดาวน์โหลด 0.86 MB 101 3 มี.ค. 66
เกียรติบัตร Best Pactices 2564 ดาวน์โหลด 0.22 MB 44 15 มิ.ย. 66
เกียรติบัตร Smart Teacher 2/2565 ดาวน์โหลด 1.94 MB 71 21 ก.ค. 66
เกียรติบัตรโรงเรียน ITA Online 2023 ดาวน์โหลด 0.32 MB 28 14 ก.ย. 66
เกียรติบัตร Smart Teacher 1/2566 ดาวน์โหลด 1.20 MB 33 16 ก.ย. 66
เกียรติบัตรเยี่ยมบ้านนักเรียน 2566 ดาวน์โหลด 0.23 MB 27 16 ก.ย. 66
กิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม การแต่งกายผ้าไทย 2565 ดาวน์โหลด 1.82 MB 23 17 ก.ย. 66
เกียรติบัตร สถานศึกษาสีขาวฯ ระดับทอง 2565 ดาวน์โหลด 0.86 MB 30 10 ต.ค. 66
เกียรติบัตร Smart Teacher 1/2566 ดาวน์โหลด 2.39 MB 20 17 ต.ค. 66
เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย 2566 ปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.45 MB 19 7 พ.ย 66
เกียรติบัตร Health Station in School ดาวน์โหลด 0.47 MB 13 9 พ.ย 66
โล่ ITA Online 2023 ดาวน์โหลด 4.68 MB 14 10 พ.ย 66
เกียรติบัตร Best Practice ITA 2566 ดาวน์โหลด 0.77 MB 13 16 พ.ย 66
เกียรติบัตรครู กิจกรรมสิรินธรวิชาการ ดาวน์โหลด 1.56 MB 140 23 ส.ค. 65
เกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรมสิรินธรวิชาการ ดาวน์โหลด 1.34 MB 127 23 ส.ค. 65
เกียรติบัตร Smart Teacher 2/2563 ดาวน์โหลด 0.42 MB 433 3 พ.ค. 64
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ดาวน์โหลด 0.36 MB 222 28 พ.ค. 64
เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 154 5 ต.ค. 64
เกียรติบัตรโรงเรียน ITA Online 2020 ดาวน์โหลด 0.66 MB 153 27 ต.ค. 64
เกียรติบัตร Obec Awards 2563 ระดับภาค ดาวน์โหลด 0.19 MB 156 27 ต.ค. 64
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน 2563 ดาวน์โหลด 0.29 MB 168 28 ต.ค. 64
SMART TEACHER 2564 ดาวน์โหลด 2.33 MB 159 7 เม.ย. 65
Pre-Obec Awards 2564 ดาวน์โหลด 1.84 MB 171 29 เม.ย. 65
เกียรติบัตร อบรม Google For Education ดาวน์โหลด 0.47 MB 148 9 พ.ค. 65
อบรมสถาบันไอเวิลด์ ดาวน์โหลด 0.60 MB 156 9 พ.ค. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน-ไอเวิลด์ ดาวน์โหลด 0.27 MB 143 9 พ.ค. 65
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ดาวน์โหลด 0.54 MB 113 25 ก.ค. 65
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.74 MB 459 3 พ.ค. 64
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (ผอ.) ดาวน์โหลด 0.62 MB 239 7 พ.ค. 64
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด 0.37 MB 152 5 พ.ย 64
อื่น ๆ     ครั้ง วันที่
ตราโรงเรียน ดาวน์โหลด 1.33 MB 237 7 พ.ค. 64
ผลการคัดเลือก Best Practice 2564 ดาวน์โหลด 0.29 MB 332 3 พ.ย 64
ไทยมีงานทำ ดาวน์โหลด 0.45 MB 46 12 พ.ค. 66
คู่มือครูเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหาร ดาวน์โหลด 11.68 MB 175 9 ก.ย. 65
ประกาศ รางวัลระบบการดูแลช่วยแหลือ ดาวน์โหลด 10.42 MB 171 12 ก.ย. 65
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Active Learning ดาวน์โหลด 0.20 MB 136 29 ก.ย. 65
ผลการประเมิน ITA Online 2565 ดาวน์โหลด 0.19 MB 111 2 พ.ย 65
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 0.72 MB 98 30 ม.ค. 66
หนังสือรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ดาวน์โหลด 2.10 MB 89 14 ก.พ. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 นักเรียน ระดับ ม.ต้น ดาวน์โหลด 3.43 MB 91 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 นักเรียน ระดับ ม.ปลาย ดาวน์โหลด 2.93 MB 83 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 ครู ระดับ ม.ต้น ดาวน์โหลด 3.35 MB 73 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 ครู ระดับ ม.ปลาย ดาวน์โหลด 4.59 MB 75 27 เม.ย. 66
ประกาศผล สถานศึกษาสีขาวฯ ระดับทอง 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 174 25 พ.ค. 66
ประกาศผลสถานศึกษาปลอดภัย 2566 ดาวน์โหลด 56.38 MB 45 25 ก.ค. 66
ประกาศผล ITA 2566 ดาวน์โหลด 0.31 MB 33 30 ส.ค. 66
ประกาศ เลื่อนวิทยฐานะ 2566 ดาวน์โหลด 0.29 MB 37 16 ก.ย. 66
ประกาศ โรงเรียนต้นแบบ Health Station in School ดาวน์โหลด 0.05 MB 35 17 ก.ย. 66
ผลการคัดเลือก รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565 [ระดับเขต] ดาวน์โหลด 0.07 MB 27 17 ก.ย. 66
ประกาศผลสถานศึกษาปลอดภัย 2565 ดาวน์โหลด 49.44 MB 45 17 ก.ย. 66
ผล OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 [ระดับเขต] ดาวน์โหลด 0.57 MB 30 17 ก.ย. 66
สถานศึกษาปลอดภัย ปี 2565 [ระดับสหวิทยาเขต] ดาวน์โหลด 0.15 MB 31 17 ก.ย. 66
ผล Best Practice ITA Online 2566 ดาวน์โหลด 0.21 MB 31 6 ต.ค. 66
แบบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนแร่วิทยา 2/2566 ดาวน์โหลด 0.10 MB 220 24 ต.ค. 66
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลด 6.09 MB 5,920 12 ก.ค. 64
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ดาวน์โหลด 0.75 MB 238 5 ต.ค. 64
เว็บไซต์ ดาวน์โหลด 0.07 MB 445 12 พ.ย 64
แบบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนแร่วิทยา ดาวน์โหลด 0.14 MB 130 26 เม.ย. 65