ดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
แผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดาวน์โหลด 7.97 MB 155 2 พ.ย 64
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ดาวน์โหลด 0.37 MB 118 23 ส.ค. 65
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.5 ดาวน์โหลด 0.72 MB 122 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.6 ดาวน์โหลด 0.37 MB 1,139 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.1 ดาวน์โหลด 17.46 MB 117 18 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.63 MB 166 19 มิ.ย. 64
แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกา 2564 ดาวน์โหลด 1.70 MB 81 12 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัย ครูโสพิน ดาวน์โหลด 0.01 MB 210 11 ก.ย. 64
งานวิจัยครูพิทักษ์ ดาวน์โหลด 0.43 MB 1,710 12 ก.ย. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัยครูศิริญาภรณ์ ดาวน์โหลด 0.09 MB 117 12 ก.ย. 64
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.71 MB 134 4 พ.ย 64
แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.70 MB 115 4 พ.ย 64
แนวทางจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.56 MB 76 4 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ดาวน์โหลด 14.67 MB 116 9 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ดาวน์โหลด 6.00 MB 113 9 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ดาวน์โหลด 6.29 MB 106 9 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.3 ดาวน์โหลด 6.89 MB 112 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.2 ดาวน์โหลด 2.16 MB 111 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.4 ดาวน์โหลด 3.99 MB 107 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.5 ดาวน์โหลด 3.35 MB 107 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.6 ดาวน์โหลด 3.74 MB 106 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 ดาวน์โหลด 0.86 MB 150 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 ดาวน์โหลด 0.54 MB 172 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.3 ดาวน์โหลด 1.46 MB 126 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.4 ดาวน์โหลด 1.29 MB 147 10 พ.ย 64
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ดาวน์โหลด 17.59 MB 105 15 พ.ย 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 9.01 MB 300 26 ก.ค. 65
กลุ่มบริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ดาวน์โหลด 1.14 MB 86 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 2.24 MB 87 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 2.13 MB 337 18 พ.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 - 2567 ดาวน์โหลด 2.65 MB 144 2 ก.ค. 65
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.14 MB 98 23 ส.ค. 65
เอกสารอบรม ว9/2564 5 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 6.48 MB 1,702 5 ต.ค. 64
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 239 27 ต.ค. 64
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด 13.08 MB 99 7 พ.ย 64
กลุ่มบริหารทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 1.02 MB 89 23 ส.ค. 65
แผนงานธุรการประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.10 MB 57 20 ธ.ค. 65
ประกาศนโยบายความปลอดภัย ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 10 20 พ.ค. 66
มาตรการและแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด 0.08 MB 188 26 พ.ค. 64
คู่มือ แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลด 0.79 MB 77 4 พ.ย 64
แผนงานธุรการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.11 MB 119 19 พ.ย 64
แผนภูมิงานธุรการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 61 19 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียน     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนสีขาว ดาวน์โหลด 0.12 MB 27 8 มี.ค. 66
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.40 MB 94 5 ต.ค. 65
รายงานตัวและมอบตัว ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.18 MB 27 29 มี.ค. 66
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.12 MB 29 31 มี.ค. 66
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.13 MB 27 8 พ.ค. 66
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 11 16 พ.ค. 66
ยื่นเสนอซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.39 MB 163 2 มิ.ย. 64
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ดาวน์โหลด 0.29 MB 123 29 มิ.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ดาวน์โหลด 0.15 MB 131 4 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 2] ดาวน์โหลด 0.14 MB 144 12 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 3] ดาวน์โหลด 0.16 MB 113 17 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 4] ดาวน์โหลด 0.17 MB 118 26 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 5] ดาวน์โหลด 0.17 MB 117 4 ก.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 6] ดาวน์โหลด 0.52 MB 152 12 ก.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 7] ดาวน์โหลด 0.20 MB 115 17 ก.ย. 64
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.16 MB 134 6 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.30 MB 159 6 ต.ค. 64
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลด 0.13 MB 771 19 ต.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 2/2565] ดาวน์โหลด 0.15 MB 107 9 ม.ค. 65
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 1/2565] ดาวน์โหลด 0.13 MB 62 9 ม.ค. 65
แจ้งนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ดาวน์โหลด 0.12 MB 109 9 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) 2564 ดาวน์โหลด 0.08 MB 133 6 เม.ย. 65
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.13 MB 115 26 เม.ย. 65
ประกาศผลการยื่นซองประมูลร้านค้าอาหาร ดาวน์โหลด 0.62 MB 116 12 พ.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 105 6 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย การศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 100 26 ก.ค. 65
ขยายเวลายื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 18 18 พ.ค. 66
เกียรติบัตร     ครั้ง วันที่
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 69 อังกะลุง ดาวน์โหลด 2.07 MB 82 24 ส.ค. 65
เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ดาวน์โหลด 0.24 MB 108 26 ส.ค. 65
โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต 2565 ดาวน์โหลด 1.78 MB 102 28 ส.ค. 65
โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 1.48 MB 122 28 ส.ค. 65
เกียรติบัตรอบรมการเขียนแผนฯ สู่ PA4 ดาวน์โหลด 1.02 MB 103 31 ส.ค. 65
เกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center ดาวน์โหลด 1.16 MB 98 7 ก.ย. 65
เกียรติบัตร "เด็กไทยมีวินัย วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจ สุขภาพ" ดาวน์โหลด 1.39 MB 106 8 ก.ย. 65
รณรงค์ ส่งเสริม การแต่งกายผ้าไทย ดาวน์โหลด 1.34 MB 88 9 ก.ย. 65
เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย 2565 ปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.12 MB 90 20 ก.ย. 65
เกียรติบัตร ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 0.27 MB 64 2 พ.ย 65
เกียรติบัตรคณะทำงาน ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 0.55 MB 63 11 พ.ย 65
เกียรติบัตรเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 72 11 พ.ย 65
โล่ ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 1.40 MB 54 15 พ.ย 65
โล่ Active Learning ม.ต้น ดาวน์โหลด 6.26 MB 57 15 พ.ย 65
โล่ Active Learning ม.ปลาย ดาวน์โหลด 10.88 MB 66 15 พ.ย 65
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 13.29 MB 57 8 ธ.ค. 65
เกียรติบัตรเข้าค่ายลูกเสือ 2565 ดาวน์โหลด 0.36 MB 50 24 ม.ค. 66
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 0.62 MB 28 14 ก.พ. 66
เกียรติบัตรการแข่งขัน Cover Dance A&T RMUTI Cover Dance Contest 2023 ดาวน์โหลด 0.26 MB 42 27 ก.พ. 66
เกียรติบัตร Best Pactices 2565 ดาวน์โหลด 0.86 MB 40 3 มี.ค. 66
เกียรติบัตรครู กิจกรรมสิรินธรวิชาการ ดาวน์โหลด 1.56 MB 89 23 ส.ค. 65
เกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรมสิรินธรวิชาการ ดาวน์โหลด 1.34 MB 75 23 ส.ค. 65
เกียรติบัตร Smart Teacher 2/2563 ดาวน์โหลด 0.42 MB 332 3 พ.ค. 64
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ดาวน์โหลด 0.36 MB 163 28 พ.ค. 64
เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 111 5 ต.ค. 64
เกียรติบัตร ITA 2020 ดาวน์โหลด 0.66 MB 108 27 ต.ค. 64
เกียรติบัตร Obec Awards 2563 ระดับภาค ดาวน์โหลด 0.19 MB 108 27 ต.ค. 64
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน 2563 ดาวน์โหลด 0.29 MB 116 28 ต.ค. 64
SMART TEACHER 2564 ดาวน์โหลด 2.33 MB 105 7 เม.ย. 65
Pre-Obec Awards 2564 ดาวน์โหลด 1.84 MB 120 29 เม.ย. 65
เกียรติบัตร อบรม Google For Education ดาวน์โหลด 0.47 MB 103 9 พ.ค. 65
อบรมสถาบันไอเวิลด์ ดาวน์โหลด 0.60 MB 108 9 พ.ค. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน-ไอเวิลด์ ดาวน์โหลด 0.27 MB 101 9 พ.ค. 65
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ดาวน์โหลด 0.54 MB 65 25 ก.ค. 65
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.74 MB 377 3 พ.ค. 64
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (ผอ.) ดาวน์โหลด 0.62 MB 177 7 พ.ค. 64
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด 0.37 MB 106 5 พ.ย 64
อื่น ๆ     ครั้ง วันที่
ตราโรงเรียน ดาวน์โหลด 1.33 MB 160 7 พ.ค. 64
ผลการคัดเลือก Best Practice 2564 ดาวน์โหลด 0.29 MB 257 3 พ.ย 64
ไทยมีงานทำ ดาวน์โหลด 0.45 MB 7 12 พ.ค. 66
คู่มือครูเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหาร ดาวน์โหลด 11.68 MB 114 9 ก.ย. 65
ประกาศ รางวัลระบบการดูแลช่วยแหลือ ดาวน์โหลด 10.42 MB 99 12 ก.ย. 65
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Active Learning ดาวน์โหลด 0.20 MB 84 29 ก.ย. 65
ผลการประเมิน ITA Online 2565 ดาวน์โหลด 0.19 MB 61 2 พ.ย 65
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 0.72 MB 45 30 ม.ค. 66
หนังสือรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ดาวน์โหลด 2.10 MB 43 14 ก.พ. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 นักเรียน ระดับ ม.ต้น ดาวน์โหลด 3.43 MB 37 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 นักเรียน ระดับ ม.ปลาย ดาวน์โหลด 2.93 MB 35 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 ครู ระดับ ม.ต้น ดาวน์โหลด 3.35 MB 27 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 ครู ระดับ ม.ปลาย ดาวน์โหลด 4.59 MB 18 27 เม.ย. 66
ประกาศผล สถานศึกษาสีขาวฯ ระดับทอง 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 4 25 พ.ค. 66
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลด 6.09 MB 5,677 12 ก.ค. 64
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ดาวน์โหลด 0.75 MB 178 5 ต.ค. 64
เว็บไซต์ ดาวน์โหลด 0.07 MB 266 12 พ.ย 64
แบบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนแร่วิทยา ดาวน์โหลด 0.14 MB 89 26 เม.ย. 65