ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 4 7 11
พนักงานราชการ 2 0 2
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 6 7 13
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 8 8 16
รวมทั้งหมด 8 8 16