ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจำ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสมโชติ นภาคเวช ช่างไม้ 4