ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายประหยัด กล้าจัด
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร