รางวัลบุคลากร

ปีการศึกษา 2566
วันเดือนปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ เอกสารอ้างอิง
1 ก.ย. 2566 Smart Teacher 1/2566 สพม. สุรินทร์ เกียรติบัตร
10 ส.ค. 2566 การเลื่อนวิทยฐานะ อ.ก.ค.ส. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
       
16 ก.ย. 66 | รับชม : 4 ครั้ง