คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.14 MB 73 8 มี.ค. 66
231/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 160 16 ส.ค. 65
224/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ITA Online ดาวน์โหลด 0.18 MB 144 15 ส.ค. 65
391/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.33 MB 221 23 ธ.ค. 64
342 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนทักษะกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 0.09 MB 1,714 25 พ.ย 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE แร่วิทยา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.30 MB 194 23 ธ.ค. 64
341 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนทักษะกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา ในระดับสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.09 MB 175 25 พ.ย 64
340 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2020 ดาวน์โหลด 0.09 MB 433 25 พ.ย 64
350 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.17 MB 198 25 พ.ย 64
68 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.08 MB 208 4 พ.ย 64
326 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภำพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว9/2564 ดาวน์โหลด 0.20 MB 124 3 พ.ย 64
325 มอบหมายรายวิชาสอน 2/2564 ดาวน์โหลด 0.50 MB 189 3 พ.ย 64
315 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในโครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ การบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนาดเล็ก "จิ๋วแต่แจ๋ว" ดาวน์โหลด 0.18 MB 113 27 ต.ค. 64
294/2564 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายใน 2564 ดาวน์โหลด 0.23 MB 104 21 ต.ค. 64
295/2564 คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลด 0.23 MB 1,174 19 ต.ค. 64
205แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.17 MB 1,408 28 มิ.ย. 64
204แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.17 MB 583 28 มิ.ย. 64
203 แต่งตั้งคกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ดาวน์โหลด 0.16 MB 98 27 มิ.ย. 64
152 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมบูรณาการ ประจำ เดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด 0.17 MB 138 9 มิ.ย. 64
151 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.18 MB 149 9 มิ.ย. 64
130 คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.18 MB 128 28 พ.ค. 64
101-102แต่งตั้งผู้อยู่เวร เดือนพฤษภาคม 2464 ดาวน์โหลด 0.11 MB 265 1 พ.ค. 64
91 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 2.06 MB 155 25 เม.ย. 64
328 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ดาวน์โหลด 0.21 MB 250 5 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียนแร่วิทยา     ครั้ง วันที่
เลื่อนกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ดาวน์โหลด 0.33 MB 102 6 พ.ค. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.31 MB 121 6 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.75 MB 136 25 เม.ย. 64
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่